axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us
Начало > Втечнен природен газ > Биометан и втечнен биометан

Биометан и втечнен биометан


Какво представлява биометана ?

Биометана е "зелен" газ, получен от отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, ресторантите, селскостопански и битови отпадъци или от утайки от отпадъчни води. Този биогаз, когато се пречисти, притежава същите свойства, като на природния газ.

Биометанът е източник на възобновяема и чиста алтернативна енергия. Той ще спомогне за декарбонизацията на тежкотоварния транспорт (и други сектори) по икономически ефективен начин. Освен това ще съдейства на Европейския съюз да постигне целите си за климата до 2030 г., както и да стане въглеродно неутрален до 2050 г.


анаеробна инсталация

Как се произвежда биометана ?

Биогазът се създава при биологичната ферментация на органични вещества в безкислородна среда. Процесът се нарича анаеробно разграждане (АР).

Органичните отпадъци се сортират, разбъркват и прехвърлят в инсталация за биогаз. След това се смесват, загряват и при ферментацията заедно с бактерии в безкислородна среда се превръщат в биогаз.

Този биогаз се състои от около 40-60 % метан,CO2 и следи от други съединения като H2S. Биогазът трябва да се пречисти, за да се отстранят CO2 и другите съединения, като се запази само метана.Така полученият биометан има същите свойства като природния метан и може да се използва по абсолютно същият начин в процеси, които обичайно са запазени за природния газ. Разликата е, че биометанът е 100 % възобновяемо гориво.

Като алтернатива на анаеробното разграждане сега се появяват и други процеси за производство на биометан: газификация на биомаса, електролиза, метанизация и др. Всички тези процеси водят до производство на метан с нисък или нулев CO2 отпечатък.

Общото производство на биометан в Европа е около 1,8 млн. тона през 2020 г. и се очаква до 2050 г. да достигне 70 млн. тона годишно.


измервателен уред за биометан

Как се използва биометанът ? И какво е втечнен биометан ?

На първо място, биогазът може да захранва двигатели за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенератори) за директно производство на електроенергия, без да е необходимо да се преобразува в биометан.

Излишъкът от биометан се подава към газоразпределителната мрежа, за да замени природния газ от изкопаеми източници.

Ако производствената инсталация (AР или друга технология) е твърде отдалечена от газопреносната мрежа, биометанът се превръща във втечнен биометан: той се втечнява и се доставя с камиони до крайният потребител, замествайки изкопаемият втечнен природен газ.

Биометанът и втечненият биометан са особено подходящи за използване в сектора на автомобилния транспорт, за да заместят съответно изкопаемия компресиран природен газ (CNG) и втечнения природен газ (LNG).

Какви са предимствата на биометана и втечнения биометан ?

Рециклиране на отпадъци за производство на възобновяема енергия: производството на биометан и втечнен биометан представлява затворен устойчив цикъл, при който отпадъците се превръщат в ресурс за производство на първична възобновяема енергия, заместваща конвенционалните енергоизточници.

Биометанът и втечненият биометан предлагат същите екологични предимства като природния газ и втечнения природен газ в сравнение с изкопаемите горива, по-специално дизела, използван в тежкотоварния автомобилен транспорт, както и намаляване на емисиите на CO2. В зависимост от източника и метода на производство, пълният жизнен цикъл на биометана (от кладенеца до колелото) Емисиите на CO2 могат да бъдат сведени до нула и дори да станат отрицателни, когато биометанът се произвежда от отпадъци. По този начин се избягва естественото гниене на органичните вещества, което в противен случай би довело до отделяне на метан директно в атмосферата.

Какво представлява сертификатът за зелен газ ?

Всяка доставка на биометан (комресиран или втечнен) е придружена с издаден „Сертификат за зелен газ“. Изключение правят случаите, когато биогазът се използва за покриване на енергиините нужди на мястото на неговото производство.

Документът "Сертификат за зелен газ" се издава само от производител, който е одобрен от официален правителствен орган. Той удостоверява, че газът е от възобновяем източник и гарантира, че няма двойно отчитане. Сертификатът за "зелен газ" се проследява в одобрен от правителството регистър, така че на всеки етап от веригата на доставки продавачите, купувачите и потребителите да могат да проверят крайния възобновяем произход на доставения компресиран или втечнен биометан.

Какво е предложението на Axegaz T&T за втечнен биометан ?

За клиентите, които желаят да намалят допълнително своите емисии на CO2, Axegaz T&T предлага да замени всички или част от техните доставки на втечнен природен газ с втечнен биометан. Axegaz T&T предоставя на своите клиенти определен брой сертификати за зелен газ, който съответсва на количествата втечнен биометан, които те са избрали да получат.По този начин клиентите получават доказателство, че използваният от тях метан идва от възобновяем източник.

Тази пълна проследимост позволява да се идентифицират мястото на производство и видът на суровината, използвана за производството на втечненият биометан.

През 2014 г. Axegaz T&T започна да доставя втечнен биометан на един от своите клиенти - спедитор във Франция.
Ние сме в състояние да удовлетворим необходимостта от всякакви количества компресиран или втечнен биометан, както и да отговорим на всяко изискване относно важни за вас спецификации, включително: използваната суровина, времето на производство, страната или региона на производство.

Оптимизираме физическата верига за доставка на втечнен природен газ и втечнен биометан, за да намалим разходите на нашите клиенти и да сведем до минимум въздействието на транспортирането му върху околната среда. Обикновено организираме доставка на "реален" биометан, когато той допринася за постигането на икономическите и екологичните цели на нашите клиенти.

За да разберете повече за цената на предлаганият от нас втечнен биометан или за да обсъдим вашите специфични изисквания за втечнен биометан или биометан, моля, свържете се с нас:

Вие сте производител на биометан или втечнен биометан ?

Axegaz T&T постоянно разширява кръга на своите доставчици на биометан и втечнен биометан. Ако сте производител на биометан или втечнен биометан и желаете да реализирате продукцията си на пазара, ние ви предлагаме дългосрочно партньорство, чрез което да постигнете ефективно и рентабилно разпространение.

Ако искате да разберете как да осребрите производството си на биометан, моля, свържете се с нас:

Източник: Газ за климата 2050 г., Европейска асоциация за биогаз, Асоциация на автомобилите на природен газ в Европа